Integritetspolicy Viktor Hanson

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB (nedan benämnd Viktor Hanson) värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller Byggnadsfirman Viktor Hanson AB samt dess dotterbolag. Denna integritetspolicy förtydligar hur Viktor Hanson sparar och använder dina personuppgifter.

 

1. Vem är ansvarig?

Viktor Hanson är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning.

 

2. När och för vilka ändamål sparar vi personuppgifter om dig?

När du visar intresse för något av våra erbjudanden/affärsområden och anmäler att du vill ha information om dem och/eller andra erbjudanden du vill ta del av.

 

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

Vi behandlar följande uppgifter som du lämnar till oss; när du visar intresse för något av våra projekt genom att anmäla ditt intresse elle, när du köpt eller håller på att köpa en bostad från oss.

 

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen:

 

Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra säljare, mäklare, övrig Viktor Hanson personal. Eller vår kundtjänst. Det kan bland annat röra sig om:

 

När du anmäler dig till visningar, event, informationsmöten etc samlar vi in ett antal personuppgifter om dig. Det kan bland annat röra sig om:

 

När du är anställd/tidigare anställd:

 

Viktor Hanson kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

När du är anlitad konsult/tidigare anlitad konsult:

 

4. När raderar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra. Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med oss så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet.

Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies, se nedan.

 

5. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändig för oss att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla ingångna avtal.

 

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Viktor Hanson säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Mottagare som hanterar personuppgifter för Viktor Hansons räkning ingår ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

7. Cookies och liknande tekniker

Viktor Hanson använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis viktorhanson.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.

Det finns två typer av cookies:

 

Användning av cookies på viktorhanson.se
Om du tackar nej till cookies på viktorhanson.se så kan det påverka ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

 

Våra cookies hjälper oss att:

 

Vi använder INTE cookies till att:

 

Analysfunktion
Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer, IP-adress, operativsystem och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen, skapa relevant statistik för hur webbplatsen presterar och ge en bra användarupplevelse. Vill du inte att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du installera ”Google Analytics Opt-Out Browser Add-On”, vilken tillhandahålls av Google.

 

8. Vilka rättigheter har du?

Du har möjlighet att påverka hur Viktor Hanson behandlar dina personuppgifter.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos oss på Viktor Hanson, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

 

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Viktor Hanson om detta genom att sända ett meddelande till oss på info@viktorhanson.se. Viktor Hanson ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. 

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran enligt ovan skickas till Viktor Hanson. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 

 

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och våra avtalsförpliktelser – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. T.ex. kan du när som helst välja att inte få t.ex. nyhetsbrev.

 

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

 

Rätt att föra fram klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att Viktor Hanson behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Viktor Hanson är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

 

9. Ändring av denna integritetspolicy 

Viktor Hanson kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Viktor Hansons webbsida.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. info@viktorhanson.se

Om du har några frågor om just dina personuppgifter, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran, samt med vidimerat foto på giltig legitimation, som skickas till:

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Hammarby Allé 93

120 63 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en vidimerad kopia av din legitimation. Svar får du inom en månad genom att personligen besöka vårt huvudkontor på Hammarby Allé 93 i Stockholm och legitimera dig.

 

10. Uppdatering och styrelsens godkännande

Integritetspolicyn ska ses över en gång per år eller oftare vid behov.

Denna policy antogs av styrelsen i Byggnadsfirman Viktor Hanson AB den 22 maj 2024